Podmienky ochrany osobných údajov

Podmienky ochrany osobných údajov

Predávajúci Prírodné krémy s.r.o prehlasuje, že všetky osobné údaje, ktoré získame od kupujúceho (ďalej len "vy"), sú dôverné a budú použité výhradne na účely plnenia zmluvy s vami.

Osobné údaje sú akékoľvek informácie, ktoré vás priamo alebo nepriamo identifikujú, ako napríklad vaše meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa, IP adresa a podobne.

Spracovanie osobných údajov prebieha v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, predovšetkým s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len "GDPR").

Účel spracovania osobných údajov:

 • Uzavretie a plnenie kúpnej zmluvy: Vaše osobné údaje potrebujeme na spracovanie objednávky, vystavenie faktúry, doručenie tovaru a riešenie prípadných reklamácií.
 • Komunikácia s vami: Váš kontakt môžeme využiť na zodpovedanie vašich otázok, zasielanie informácií o stave vašej objednávky a marketingové ponuky (len s vašim súhlasom).
 • Plnenie zákonných povinností: Niektoré osobné údaje od vás musíme spracovávať aj po ukončení kúpnej zmluvy, napríklad pre účely daňovej a účtovnej evidencie.

Doba uchovávania osobných údajov:

 • Osobné údaje potrebné na plnenie kúpnej zmluvy uchovávame po dobu jej trvania a 10 rokov po jej ukončení.
 • Osobné údaje pre marketingové účely uchovávame po dobu 3 rokov od udelenia vášho súhlasu.
 • Osobné údaje potrebné na plnenie zákonných povinností uchovávame po dobu, ktorú nám ukladá zákon.

Vaše práva:

Máte právo na:

 • Prístup k svojim osobným údajom: Môžete požiadať o informácie o tom, aké vaše osobné údaje spracovávame a ako ich používame.
 • Opravu vašich osobných údajov: Ak sú vaše osobné údaje nesprávne alebo neaktuálne, môžete požiadať o ich opravu.
 • Vymazanie vašich osobných údajov: V niektorých prípadoch môžete požiadať o vymazanie vašich osobných údajov.
 • Obmedzenie spracovania vašich osobných údajov: Môžete požiadať o obmedzenie spracovania vašich osobných údajov.
 • Namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov: Môžete namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov na účely priameho marketingu alebo pre vedecký výskum.
 • Prenosnosť vašich osobných údajov: V niektorých prípadoch môžete požiadať o prenos vašich osobných údajov k inému prevádzkovateľovi.

Svoje práva môžete uplatniť:

 • Písomne na adresu prevádzky predávajúceho.
 • E-mailom na adresu [info@prirodnekremy.eu].
 • Osobne v prevádzke predávajúceho.

Ochrana vašich osobných údajov:

Pre ochranu vašich osobných údajov používame rôzne technické a organizačné opatrenia. Vaše osobné údaje uchovávame v bezpečí a sprístupňujeme ich len oprávneným osobám.

Zmeny týchto podmienok:

Tieto podmienky ochrany osobných údajov môžeme kedykoľvek upraviť. O akejkoľvek úprave vás budeme informovať na našej webovej stránke.

Kontakt:

Ak máte akékoľvek otázky týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať na [info@prirodnekremy.eu].

Späť do obchodu